به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در سامانه 137 به بیش از 80 تماس تلفنی پاسخ دادند که بیشتر تماس های مردمی در مورد نبود سطل زباله، ترمیم آسفالت و حفاری ها، روشنایی پارک ها و مشکل حمل ونقل و....بود.

گفتنی است؛ پاسخگویی مستقیم تلفنی با اعضای شورای اسلامی شهر در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری بندرعباس، سامانه 137 سه شنبه هر هفته  خواهد شد.