به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ استاندار هرمزگان در سفر به شهرستان رودان، ابتدا در بخش رودخانه این شهرستان حاضر شد.

با حضور استاندار هرمزگان مرکز خدمات جامع سلامت روستای رودخانه بر و هنرستان دخترانه کار و دانش نرجس در بخش رودخانه افتتاح شد.

در ادامه گلخانه تولید محصولات کشاورزی، بسته بندی و سردخانه محصولات سبزی و صیفی در منطقه سرکهنان رودان به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور استاندار هرمزگان طرح های پل و آسفالت محله گلستان رودان و پروژه تولید قطعات بتنی شهرداری رودان نیز افتتاح شد.