به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مجتبی عامری معاونت فرهنگی وامورجوانان از فراخوان حمایت از طرح ها وبرنامه های سازمان مردم نهاد جوانان که دارای خلاقیت،نوآوری وتاثیرگذاری در امور جوانان داشته باشد را خبردادند.
عامری گفت: مشارکت اجتماعی جوانان به معنای تعامل با یکدیگر ودرگیر شدن آنان در موضوع ها و مسائل اجتماعی است.
مشارکت نهادمند جوانان یعنی مشارکت جوانان در امور جامعه از طریق تشکیل سازمان مردم نهاد جوانان می باشد که هرسمن به حسب علایق موسسین در زمینه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند.
معاون فرهنگی وامورجوانان افزود: درسیاست گذاری در جهت توانمندسازی سمن ها چهارروش را در نظر داریم که راه اول ارتقای مهارت و دانش افزایی جوانان از طریق کارگاه های استانی،منطقه ای وملی است ،راه دوم حمایت از طرح ها وبرنامه های سازمان نهاد جوانان ،راه سوم ایجاد کارگروه های تخصصی سازه های مردم نهاد جوانان لز موضوع های مشترک ومورد علاقه سمن ها و در مرحله پایانی تشکیل مجامع سازمان های مردم نهاد می باشد.
وی افزود:حمایت از طرح ها و برنامه های سازمان های مردم نهاد جوانان شیوه ای برای کمک به تقویت خلاقیت و نوآوری جوانان وحمایت از ایده های جوانان است تا بدان واسطه به دولت کمک کنند ،تا بتوانئ ایده های خودرا به منصه ظهور برساند.
لازم به ذکر است دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان که مجوز فعالیت خودرا از وزارت ورزش وجوانان دریافت نموده اند تاپایان اردیبهشت ماه فرصت دارند تا طرح و برنامه سال98خودرا به خانم زارع رئیس گروه توسعه مشارکت های اجتماعی جوانان اداره کل تحویل دهند که پس از طرح در شورای داوری استان جهت حمایت های لازم به معاونت ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش وجوانان ارسال گردد.