به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،پس به تعبیری ساده می توان گفت آنچه به عنوان یاس در روابط انسان به ظاهر مدرن جامعه ی سنتی ما به وجود آمده برخواسته از وضعیتی ست که خود در پیدایش آن نقشی اساسی ایفا کرده.

حال اگر بخواهیم تعریفی از روابط عمومی و ساختار روابط عمومی ها در کشور ارائه دهیم به زعم نگارنده ی متن برخاسته از روابط خصوصی و اجتماعی جامعه ی امروز  و در سایه ی فردگرایی ست.

آنچه مبرهن است روابط عمومی زبان گویای یک سیستم در سایه ی منافع سیستماتیک و سامان یافته است که خود از تعریف ابتدایی که به ذهن مخاطب خطور می کند فاصله ای نجومی دارد.

در واقع روابط عمومی ها در کشور بیش و پیش از آنکه رفتاری نزدیک به نام خود داشته باشند حافظ منافع ساختار اداری خود هستند که این امر کاملا بدیهی و منطقی به نظر می رسد، پس آنچه در تحلیل از این شرایط به ذهن نگارنده متن می رسد این است که نام روابط عمومی نامی متناسب برای این بخش اداری نیست و همین نام در برخی مواقع موجب سوتفاهم در افکار عمومی و حتی دلخوری عوام الناس از دستگاه های دولتی می گردد چرا که انسان به ظاهر مدرن جامعه ی سنتی ما همچنان به دنبال تعاریف کلاسیک در هزار توی ذهن خود است و این با ساختار اداری در تضادی عمیق است

سامان سایبانی ؛ مسئول روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان