به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،البته تعاریف گوناگونی از روابط عمومی از سوی صاحبنظران، کارشناسان و مولفان کتابهای این رشته بیان شده است. بزرگان این علم ، روابط عمومی را به گونه های متفاوت تعریف کرده اند.

«رکس هارلو » روابط عمومی را دانشی می داند که به وسیله آن، سازمان ها آگاهانه می کوشند تا به مسئولیت اجتماعی خودشان عمل کنند، برای اینکه بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای توسعه کسب و کارشان اهمیت دارند، به دست آورند.

انجمن روابط عمومی آلمان نیز روابط عمومی را تلاشی آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم می داند که می تواند با تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر، میسر شود.

و اگر به سراغ اصل داستان که همان انجمن جهانی روابط عمومی است ، بریم می بینیم که از نظر آن؛ روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است و عملی مداوم و برنامه ریزی شده است که از طریق آن افراد و سازمانها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند.

در اصل روابط عمومی به مثابه پُلی است میان یک سازمان و مخاطبانش و به بیان ساده تر، روابط عمومی در حکم دم و بازدم سازمان به ایفای نقش می پردازد.

روابط عمومی باید بداند که چگونه به شکلی شفاف بنویسد، صحبت کند و با تجزیه و تحلیل، امور سازمان خود را رفع و رجوع نماید. این مهارت به شدت مورد نیاز در این حوزه است چرا که در این حوزه ارتباط پیوسته ای میان کارکنان و کسانی وجود دارد که در تعیین سمت سیاست های همگانی ایفای نقش می کنند.

امروزه مشتری مداری نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک رکن اصلی در بقای سازمانها به شمار رفته و به موضوعی حیاتی تبدیل شده است.

بازگو کردن واقعیت های سازمان برای عموم مردم و حد این شفاف سازی دغدغه اصلی روابط عمومی است چرا که آنجا که پای بازگو کردن اسرار سازمان در میان است میان حقوق مردم و اسرار سازمان باید به بهترین نحو توازن برقرار کرد.

ساختن چهره ای مناسب از سازمان در میان مردم و مخاطبان اصلی سازمان ، کاری است که تنها یک روابط عمومی حرفه ای و آگاه از عهده آن بر می آید.

خلاصه اینکه روابط عمومی سعی می کند: افکار عمومی درباره سازمان، اداره ، شرکت و.. را رصد کرده ، فرصت های مناسب را شناسایی و رسانه های مناسب را پیدا کند و با آنها تعامل دائمی برقرار نماید و در پایان افکار عمومی را تغییر دهد.

فائزه منشدی ؛ مدیر روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان