به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، امروزه ایجاد، حفظ و توسعه اعتبار در سازمانها و موسسات بر عهده روابط عمومی آن سازمان یا موسسه است. در واقع روابط عمومی سازمان، مسئول مدیریت اعتبار در آن سازمان است. روابط عمومی عهده دار ارتباط دوسویه با ذینفعان است و به همین دلیل ایجاد اعتماد مسئولیت روابط عمومی است اما حفظ اعتماد مسئولیت سنگین تری برای روابط عمومی محسوب می شود.

در راستای ایجاد، حفظ و ارتقاء اعتماد باید تلاش کرد رویکردمان به روابط عمومی تخصصی شود و تخصصی شدن روابط عمومی در واقع توانمند سازی ارتباط گران در حوزه های مختلف با تخصص های مختلف است. با توجه به نقش روابط عمومی به عنوان چشم و گوش و آئینه تمام نمای سازمان و ایفای نقش در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی و ضرورت بر قراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان، اطلاع رسانی شفاف و روشن جهت دریافت انتظارات و خواسته های آنان به عنوان یک قدم مهم در راستای نگاه تخصصی به روابط عمومی ضروری است و می توان با برنامه ریزی، خلاقیت، نوآوری و بهره مندی از اصول علمی و تفکر سیستمی برای پیشبرد اهداف و فعالیتهای جاری در جهت ارتقاء سطح روابط با مخاطبان گامهای موثری برداشت. روابط عمومی عنصری مهم در سازمان تلقی می شود و باید به توانمندی ها و ظرفیتهای آن اعتماد کرد و به این هنر و فلسفه مدیریت احترام گذاشت.

دنیای امروز به خوبی می داند که روابط عمومی یک مدیریت استراتژیک است و نقش اساسی را در سازمان مربوط به خود ایفا می کند. روابط عمومی برای ایفای موثر و کارآمد نقش مدیریتی خود و ایجاد اعتماد برون سازمانی نیازمند برنامه ریزی است. لذا اهمیت دادن به جایگاه روابط عمومی ها با شناخت و سیاستگذاری مناسب در دو قالب نرم افزاری و سخت افزاری باید مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی در عرصه کاربردی، ایجاد و حفظ اعتماد دو سویه نیاز به تعاملات روز افزون دارد و ضرورت توجه به فلسفه وجودی روابط عمومی برای انعکاس، ارزیابی و تداوم فعالیتها از یکسو و تلاش برای ایجاد ارتباط منطقی همراه با اعتماد، آگاهی از نیازها و ایجاد انگیزه با ارائه برنامه از سوی دیگر، بیش از پیش احساس می شود. روابط عمومی کارآمد می تواند سازمان و موسسه خود را در جامعه مورد اقبال و محبوبیت قرار دهد.

سید محمد علی مجتهد زاده؛ مدیر روابط عمومی  و بین الملل شرکت پالایش نفت بندرعباس