به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عبدالهاشم حسن نیا  گفت  : بدون تردید کاهش تلفات رانندگی وافزایش ایمنی در راهها نیازمند تلاش جدی بی وقفه عزم همگانی واز همه مهمتر به کار بستن ساز وکار مدیریتی است لذا از آن مدیریت وهمکاران تلاشگر درآن اداره کل که با عنایت حق تعالی وباتلاش چشمگیر وهمچنین بکارگیری از تمام ظرفیتهای موجوددر استان موفق به کاهش سوانح رانندگی وارتقای ایمنی راهها وحمل ونقل استان بوده اید تقدیر وتشکر می گردد.

حسن نیا معاون وزیر ورئیس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور تصریح کرد:امید است باتداوم این امر ودر همکاری وتعامل باسایر دستگاه های مسئول در این حوزه به ویزه استفاده از ظرفیت های کمیسیون اجرایی ایمنی استان روند کاهشی تلفات حوادث رانندگی در سال های آتی نیز استمرار یابد.