به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رئیس مرکز انتقال نفت اقماری قطب آباد گفت : درراستای ایجاد نشاط و همچنین افزایش میزان فضای سبز و هوای پاک مرکز انتقال نفت اقماریقطب آباد40 اصله درخت خرما در شهرک و محوطه صنعتی این مرکز کاشته شد.

سعید الهی فر ادامه داد : فرهنگ درختکاری باید به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود و به معنای واقعی کلمه نسبت به آن عمل کنیم.

وی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست ادامه داد : توجه به حفظ محیط زیست و تلاش برای افزایش فضاهای سبز بخصوص در محیط های صنعتی جزء اهداف و اولویتهای زیست محیطی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و این منطقه می باشد .