به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ "کیامرث برخورداری" سهیمه تخصیصی به استان هرمزگان را تاکنون 396 میلیارد و 267 میلیون تومان ذکر و اضافه کرد: نرخ سود تسهیلات اشتغال روستایی با توجه به مناطق روستایی، مرزی و عشایری متفاوت و از چهار تا 6 درصد است.

برخورداری هدف اصلی این طرح را ایجاد اشتغال روستایی ذکر و اضافه کرد: کمیته های نظارت با بررسی دقیق و بازدیدهای دوره ای بر اجرای صحیح طرح نظارت می کنند.

شایان ذکر است پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال روستایی با حمایت همه جانبه دکتر همتی استاندار محترم در تحقق شعار سال با عنوان  رونق تولید برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی موثر بوده و با کمک به توسعه متوازن، مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به محل سکونت قبلی خود را به دنبال دارد.