به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رضابرومندبااشاره به اینکه دوکارگاه صنایع دستی در روستاهای برنطین وخراجی نیزافتتاح شد،افزود: همچنین ازامروزدوره های آموزش صنایع دستی درخانه هنردستان زرین رودان آغازبه کارکرد.

او افزود:هدف راه اندازی مراکزآموزش،تولیدواشتغال، ساماندهی محصولات صنایع دستی وهمچنین ایجاداشتغال پایداروبازارفروش ثابت داخلی وخارجی می باشد.

برومند تاکید کرد: باآموزش و تولیدمحصولات مختلف صنایع دستی گام موثری درساماندهی محصولات صنایع دستی برداشته خواهد شد.