به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ کیامرث برخورداری افزود: اجرای طرح پس از برگزاری نشست تخصصی با دستگاههای عضو شورای هماهنگی بیمه شدگان متشکل از مرکز بهداشت، مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عملی خواهد شد.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح مذکور آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص به موقع و کنترل فشار خون بالا افزایش یافته و افراد جامعه هدف با مراجعه به مراکز بهداشت کار، خانه های بهداشت کارگری و ایستگاههای بهگر می توانند با اطلاع از وضعیت فشار خون خود نسبت به درمان به موقع اقدام کنند.