به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش وجوانان استان هرمزگان در جلسه ای بامهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور به بررسی وضعیت ورزشگاه های این استان وهمچنین دوپروژه مهم استادیوم ۱۰ هزار نفری شهرستان میناب که عملیات اجرایی آن ۱۰ روز گذشته آغاز ومجموعه ورزشی سام و زال قشم هم شروع به فعالیت نموده است پرداخت.

لازم بذکر است پروژه سالن ورزشی۶ هزار نفری بندرعباس تادوماه آینده آگهی مناقصه آن هم صورت خواهد گرفت .

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه، باتفاق معاونین این شرکت روند تکمیل پروژه های فوق الذکر ورفع موانع مالی رامورد بررسی قراردادند.

درپایان این دیدار مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور طی تماس تلفنی بادکترهمتی استاندار هرمزگان درخواست واگذاری زمین درسطح شهر بندرعباس جهت احداث سالن ورزشی ۶هزارنفری به اداره کل ورزش وجوانان استان داشتندکه استاندار محترم موافقت خود را در این زمینه اعلام نمود وبزودی این زمین برای احداث این سالن ورزشی واگذارخواهدشد.