به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ این طرح ها  شامل مرکز آموزشی، توانبخشی، اقامتی ضایعه نخاعی، نخستین مرکز حمایتی خانه امن زنان بدسرپرست و خشونت دیده و مرکز نگهداری و حمایتی کودکان کار است که توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت ایجاد شده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: