به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، شکاری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان حاجی آباد گفت : به منظور حفظ و حراست از انفال و عرصه های منابع طبیعی در 6 ماهه اول سال جاری میزان (556561) متر مربع از اراضی ملی تصرف گردیده بود که باستناد تبصره ذیل ماده 55 از دست متصرفین خارج و اراضی ملی به انفال بازگردانده شد .

وی افزود : ارزش ریالی این اراضی بالغ بر دومیلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد

شکاری ، سامانه 1504 بعنوان پل ارتباطی مردم با منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: این اداره بطور تمام وقت آماده دریافت گزارش تخریب و تصرف اراضی ملی ، آتش سوزی و قطع درخت می باشد .