به گزارش خبرگزاری برنا درهرمزگان؛رضا کمالی زرکانی در این احکام حسین محسنی ، عبدالله خداکریمی ، محمد شاکری ، پریسا حسین زاده و مطهره رضایی تازیانی را به عنوان اعضای شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدیویی و نظارت بر نمایش آثار غیر سینمایی استان معرفی کرد .

در متن این حکم آمده است :

جناب آقای حسین محسینی

جناب آقای عبدالله خداکریمی

جناب آقای محمد شاکری

سرکار خانم پریسا حسین زاده

سرکار خانم مطهره رضایی تازیانی

نظر به تعهد ، تخصص و تجربه جنابعالی در زمینه مسائل فرهنگی و شناخت در حوزه فیلم و سینما ، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدیویی و نظارت بر نمایش آثار غیر سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با شرح وظایف پیوست به مدت یکسال منصوب می شوید . امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.