به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مجمع جوانان استان هرمزگان متشکل از۷عضواصلی در۳جایگاه (رئیس،نائب رئیس،دبیر)و۴عضومجمع جوانان میباشدکه بارای دبیران ونمایندگان سازمان های مردم نهاداستان هرمزگان به نمایندگی کل سمن های جوانان تحت عنوان مجمع جوانان استان درراستای پیگیری،بررسی،حمایت،به مشکلات ،نیازها،دغدغه ها و......جوانان وسازمان های مردم نهاد جوانان ذی ربط میپردازند.

درادامه:تودیع ومعارفه هیئت رئیسه جدید مجمع جوانان به شرح :جناب آقای سجادعامری(رئیس مجمع جوانان استان)،سرکارخانم زینب غریبی(نائب رئیس مجمع جوانان)وزهراجامعی(دبیرمجمع جوانان)طی ابلاغیه ای به صورت رسمی درجزیره هرمز ازسوی معاون فرهنگی واموراداری اداره کل ورزش وجوانان جناب اقای مجتبی عامری،معرفی شدند.

شایان به ذکراست:پیش ازاین جناب آقایان :فرامرزدریایی(رئیس مجمع جوانان)،امیرحسین طاهری فر(نائب رئیس مجمع جوانان)وسرکارخانم سناخواجه فینی(دبیرمجمع جوانان)بودندکه دراین تودیع ومعارفه اززحمات وفعالیت های بی بدیلشان درعرصه جوانان وعملکرد قابل توجهشان ازسوی حوزه معاونت تقدیروتشکرشد.

لازم به ذکراست:این تغییرداخلی درهیئت رئیسه به خواست خودِاعضاوطبق توافق اولیه درراستای بازه بندی سمت هاوتقسیم کارهابرای خدمت درعرصه جوانان بوده است ،همچنین لازم به ذکراست که نفر۷ام این مجمع راسرکارخانم ساره قاسمی ازسمن های فعال وتنهانماینده شهرستانی ۶عضواصلی مجمع جوانان تشکیل میدهندکه نماینده  جوان بندرکنگ درمجمع  میباشند.