به گزارش خبرنگار برنا از همدان، سردار مهدی فرجی عصر یکشنبه  در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت کرونا استان همدان به تشدید نظارت ها وبازرسی هاتاکید کرد وگفت: ازظرفیت بسیج ونیروهای مردمی در جهت رعایت پروتوکل ها ومحدودیت ها استفاده می کنیم.

مسئول کمیته بازرسی ستاد مدیریت کرونا، تاکید کرد: در روزهای آتی نظارت ها بسیار جدی تر وسخت تر خواهد شد وبا کسانی که محدودیت ها ومصوبات را رعایت نکنند برخورد قانونی صورت می گیرد.

جانشین سپاه انصارالحسین استان همدان، گفت: اجازه تجمع بیش از همد در مکان های پررفت و آمد و شلوغ و تمرکز جعمیت در یک مکان را نخواهیم داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: