به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نخستین آمایش سرزمینی به میزبانی هیات همگانی استان و با حضور دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی و 7 تن از روسای هیاتهای مختلف کشور در تهران برگزار شد

در این جلسه مجد آرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با بیان اینکه آمایش سرزمینی ورزش همگانی با رویکرد ارتقا سلامت عمومی جامعه،کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اخلاق در جامعه کلید خورد افزود: سند تحول و تعالی و آینده نگری ،

حاصل تمامی تلاشها و همفکری های جمعی روسای همگانی کشور است. و من با افتخار می گویم که ما بهترینها را در هیات های همگانی کشور دارا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ورزش همگانی باید مدیر تغییر و تحول باشند تا بتوانند به اهداف سند تحول نزدیک شوندو این سند رانهادینه کنند.

رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با بیان نقش مهم مادران درجامعه تاکید کرد: مادران ستون و عمود خیمه ورزش همگانی هستندو اگردربدو تولد به فرزندان خودسواد حرکتی را آموزش دهند نسلی سالم و توانمند را درآینده ترسیم خواهند کرد.

میرزمانی مشاورعالی فدراسیون نیز به تبیین نحوه طرح آمایش سرزمینی ورزش همگانی جمهوری پرداخته و اظهارکرد: هدف ما از طرح این آمایش این است که بتوانیم مناطق محروم کشور را با کمک هیاتهای همگانی آن استانها در زمینه ورزش همگانی توسعه دهیم.

در انتهای جلسه هریک از روسای هیاتهای همگانی استانهای کشور به بیان گزارش وضعیت اجرای طرح آمایشی در منطقه و استان خود پرداخته و نشست با جمع بندی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی و اهدا حکم به روسای هیاتها به عنوان اعضای شورای راهبردی آمایش سرزمینی ورزش همگانی به پایان رسید.

هادی سبزواری رئیس هیات همگانی استان که در این جلسه حضور داشت به عنوان رئیس منطقه هفت همگانی کشور جهت اجرای  طرح آمایش سرزمین معرفی و حکم خود را از ریاست فدراسیون دریافت کرد.