به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از برگزاری دیدارهای هفته دوم دور برگشت از هر گروه 2 تیم به مرحله دوم صعود کردند و دیدارهای این مرحله هم انجام شد.

* نتایج بدست آمده در هفته دوم به شرح زیر است:
گروه یک:
شهید علم شیری اصفهان صفر- شهرداری تبریز 28
گوجوریو سی واکای 28- شهید علم شیری اصفهان  صفر
گاز زنجان 28- هیات کاراته اصفهان  صفر
گاز زنجان 21- شهرداری تبریز  5
شهرداری تبریز 22- گوجوریو سی واکای 6
بدین ترتیب از این گروه گاز زنجان با 24 امتیاز تیمی و شهرداری تبریز با 18 امتیاز تیمی صعود کردند.

گروه 2:
پاس قوامین قم 16- هیات کاراته زنجان 12
ازاین گروه تیم های پاس قوامین با 21 امتیاز تیمی و گروه اینترنتی 5040 با 15 امتیاز به دوری بعدی راه یافتند.

گروه 3:
فولاد مبارکه سپاهان 28- منتخب بوشهر  صفر
هیات کاراته اسلامشهر 28- منتخب بوشهر  صفر
انجمن ناشنوایان صفر – هیات کاراته اسلامشهر  صفر
تیم های فولاد مبارکه سپاهان با 24 امتیاز تیمی و هیات کاراته اسلامشهر با 18 امتیاز تیمی به دور دوم رسیدند.

* نتایج مرحله دوم نیز به شرح زیر است:
فولاد مبارکه سپاهان 12- شهرداری تبریز  14
فولاد مبارکه سپاهان 25- گروه اینترنتی 5040   3
پاس قوامین 11- گاز زنجان  15
پاس قوامین 22- هیات کاراته اسلامشهر  6
هیات کاراته اسلامشهر 15- گروه اینترنتی 5040  3
گروه اینترنتی5040   8 - گاز زنجان 19
 

جدول رده بندی:
1- گاز زنجان 6 امتیاز تیمی
2- فولاد مبارکه سپاهان 3 امتیاز تیمی و 37 امتیاز انفرادی
3- پاس قوامین 3 امتیاز تیمی و 33 امتیاز انفرادی
4- هیات کاراته اسلامشهر 3 امتیاز تیمی و 21 امتیاز انفرادی
5- شهرداری تبریز 3 امتیاز تیمی و 14 امتیاز انفرادی
6- گروه اینترنتی 5040 بدون امتیاز تیمی و 24 امتیاز انفرادی