به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

 

دوشنبه 16شهریورماه:

ساعت  4:45 تا 5:15: وزن کشی اوزان  66 ، 75 و 98  کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت  21:30 الی 4:30 بامداد روز سه شنبه: مسابقات مقدماتی اوزان  66 ،  75 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 17 شهریورماه:

ساعت 4:45 تا 5:15 : وزن کشی اوزان 59 ،71   ،80  و 130کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت7تا9 صبح  : رده بندی و فینال اوزان  66، 75 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 21:30 الی 4 بامداد روز چهارشنبه 18 شهریورماه: مسابقات مقدماتی اوزان 59، 71 ، 80 ، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 18 شهریورماه:

ساعت 4:45 تا 5:15: وزن کشی وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 6 الی 8:30 صبح  : رده بندی و فینال اوزان  59، 71 ، 80 ، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 21:30 الی 3:30 بامداد روز پنجشنبه 19 شهریورماه : مسابقات مقدماتی وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنجشنبه 19 شهریورماه:

ساعت 4:45 الی 5:15 بامداد : وزن کشی وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت6 الی 8:30  صبح : رده بندی وفینال وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 21:30 الی 3:30 بامداد روز جمعه 20 شهریورماه : مسابقات مقدماتی وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه 20 شهریورماه:

ساعت 4:45 الی 5:15 بامداد : وزن کشی اوزان 61 ، 86 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 6 الی 9 صبح : رده بندی و فینال وزن 65 کیلوگرم کشتی ازاد

ساعت 21:30 الی 4 بامداد روز شنبه 21 شهریورماه: مسابقات مقدماتی اوزان 61 ، 86 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 21 شهریورماه:

ساعت 4:45 الی 5:15 صبح : وزن کشی اوزان 57 ، 70 ، 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 6 الی 8:30 صبح  : فینال اوزان  61 ، 86 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 21:30 الی 4 بامداد روز یکشنبه 22 شهریورماه : مسابقات مقدماتی اوزان 57 ، 70 ، 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 22 شهریورماه :

ساعت 6 الی 8:30 : رده بندی و فینال اوزان 57 ، 70 ، 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد