به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این نشست آیین نامه کمیسیون ورزشکاران ارائه شده از سوی کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی توسط اعضای هیات اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در نشست بعدی هیات اجرایی اگر اعضا نقطه نظرات و پیشنهاداتی در این باره دارند اعلام کرده و پس از جمع بندی نهایی مورد تصویب قرار گیرد.