به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به ضرورت تعامل مضاعف میان مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور، جهت پیگیری امور مربوطه، یک مربی فرنگی کار دیگر بر مبنای نتایج حاصل از انتخابات، در جلسات کمیته مربیان به منظور تقویت تصمیمات اتخاذ شده در کمیته مذکور کمک خواهد کرد.

بر این اساس، یکی از مربیان فرنگی کار که پس از اعضای اصلی دارای بیشترین رأی بوده است در جلسات کمیته مربیان حضور خواهد داشت.

بدیهی است فدراسیون کشتی برای برگزاری دوره سوم انتخابات کمیته مربیان، پیشنهادات اصلاحی در این خصوص را به مراجع مربوطه در سازمان مدیریتی کشتی کشور، ارائه خواهد نمود.

با توجه به آرای مأخوذه در انتخابات روز شنبه 22 اسفندماه، مهرزاد اسفندیاری فر مربی خوزستانی با 24 رأی حائز شرایط فوق می باشد.