به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، در بازگشت از کشور گرجستان هواپیمای حامل کاروان در هنگام نشستن روی باند فرودگاه نزدیک بود دچار سانحه شود.

چرخ های هواپیمای شاگردان رسول خطیبی در هنگام فرود به زمین اصابت کرد و در اثر این اتفاق بال هواپیما تا مرز برخورد با زمین پیش‌رفت اما با مهارت خلبان هواپیما از اتفاقی ناگوار جلوگیری شد.

به این ترتیب، خطر از جان مسافران هواپیما دور ماند و با عنایت پروردگار تمامی آن ها به سلامت از هواپیما پیاده شدند.