به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، حق الزحمه داوران در رقابت های کشتی اعم از داوران بین المللی و ملی، افزایش یافت.

بدین ترتیب حق الزحمه داوران (هزینه سفر و حق الزحمه مسابقات) در سال 95، به میزان 14 درصد افزایش یافت.