به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، 29تیرماه روزی است که یکی از ناب ترین استعدادهای فوتبال ایران از مستطیل سبز خداحافظی کرد.

او محبوب هر رنگ و سلیقه ای در فوتبال هزار رنگ ایران است، نه به خاطر شعبده بازی هایش با توپ، بلکه چون‌حتی یک بارهم حرفش دوتا نشد و برای مصلحت هم به هواداراش دروغ نگفت...!

8محبوب با فوتبال همراه نشد. او فوتبال را به دنبال خود کشاند تا محبوب ابدی نسل ها در فوتبالی روزمزد شود..!