به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، فریدون اصفهانیان گفت: در یکی از خبرگزاری مطلبی عنوان شد که یکی از «داوران در حین برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران اقدام به تیغ کشی کرده است» لازم به توضیح است که در زمان انجام تست، یکی از داوران که تنوانسته بوده تست های مربوطه را به خوبی پشت سر بگذارد، کنترل خود را از دست داده و به دلیل ناراحت بودن از این اتفاق صحبت های به میان آورد که در شان جامعه داوری نبوده است و این باعث ناراحتی داورانی شد که برای تست در ورزشگاه حضور یافته بودند.

وی افزود: البته لازم به توضیح است کسانی که عنوان کردند داوری در تست اقدام به تیغ کشی کرده جای تعجب دارد، چرا که داوری که در برای این آزمونها می آید، تنها چیری که همراه اوست لباس داوری است. پس چگونه می تواند این اقدام را انجام دهد. این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد. ضمن اینکه پس از گذشت مدتی پس از آرام شدن این داور وی از حسین عسگری و کلیه داورانی که در آنجا حضور داشتند عذرخواهی کرده است.