به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، نام 36 مربی کشتی آزاد و 6 مربی کشتی فرنگی دیده می شود که این آمار بیشترین تعداد مربی ممتاز کشتی در کشور محسوب می شود.

لیست مربیان ممتاز ملی استان تهران به این شرح است:
کشتی آزاد:
سیدرحمان اشرف نیا
خالق پورمحمدی سریوی
علیاکبر دودانگه
غلامرضا موذن
محمد جوادمازنی
اصغر زارعی
هادی حبیبی
جعفر لشنی
مهدیبرائتی
حسین نژادمقدم
احمد نجاریان
حمیدرضا سیری
مهدی قاسمی جو
وحید مولایی
علی سوری زاده
ناصر افراشته
محمد طلایی
علیرضا رضایی منش
علیرضا رضایی
اصغر اوردخاتی
رسول دهقاننژاد
اسماعیل پلویی
داود رخش خورشید
تورج کفایی محمدنژاد
سیدمحمد موسوی قشلاقی
سردار مولوی
علیرضا مرادبیگی
جواد لشنی
سیدمحمدعلی ساویز
مرتضی عسگرزاده
سیدمحمود درویشی امری
علی بازیار
مجید ابراهیم نیا
سیدامیر جلالی
علی محمدی منش
ابوالقاسم سلمانی
محمدرضا زندمقدم
اسماعیل غلامرضایی

کشتی فرنگی:
پیمان مرادی
افشین بیابانگرد
بهروز حضرتی پور
ناصر نوربخش
علیرضا لرستانی
ستار عباسی