به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ سرمربی جدید صنعت نفت آبادان با واکنش منفی هواداران این تیم روبرو شد.

در اولین جلسه تمرین صنعت نفت آبادان با حضور فیروز کریمی، هواداران برزیل ایران با شعارهایشان به برکناری نادر دست نشان اعتراض کردند.

تماشاگران آبادانی علیه مدیرعامل (علی عیسی زاده)، سرمربی (فیروزکریمی) و کاپیتان تیم (حسن هوری) شعار هایی سر دادند و آنها را هو کردند.

آبادانی ها همچنین به تشویق نادر دست نشان و عقیل اعتمادی پرداختند.