به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، سمینار ملی مدیران روابط عمومی  ادارات کل ورزش وجوانان کشور، با هدف نقش روابط عمومی ها  در تولید و انعکاس اخبار و رویدادهای ورزشی دارند با سخنرانی دکتر احمدی رسما" در محل هتل المپیک در حال برگزاری است.

دکتر احمدی در این جلسه گفت: مدیران روابط عمومی باید سعی کنند از ظرفیت رسانه ها در سازمان های خود استفاده کنند تا به موفقیت برسند. روابط عمومی ها باید حرکت پیش گیرانه و تعاملی را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی ادامه داد: روابط عمومی جزو مشاغل سخت است و از آنجاکه با افراد زیادی سروکار دارند باید سعه صدر داشته باشند و باید دارای روابط اجتماعی و انسانی بالا باشند. علیرغم همه مشکلات و کمبودهایی که در وزارت ورزش و جوانان داشتیم توانستیم به توفیقات مهمی در بخش قهرمانی، ورزش همگانی و ورزش بانوان دست پیدا کنیم.

احمدی گفت: روابط عمومی ها باید دستاوردهای خوبی که در دولت تدبیر و امید به دست آمده را انعکاس دهند. احتیاج به بزرگ نمایی نیست و آن کاری که انجام شده باید مورد توجه قرار بگیرد.تاریخ قضاوت خواهد کرد همه کارهایی که در این دولت انجام شده و با تمام تنگناهایی که وجود داشت دولت تدبیر و امید توانست خیلی از موانعی که از گذشته به جا مانده بود را برطرف کند.

 

 

 

 

سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور سمینار ملی مدیران روابط عمومی ورزش و جوانان کشور