به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ رای نهایی دیدار دو تیم خونه به خونه بابل و نساجی مازندران از هفته 28 لیگ دسته اول فوتبال از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر اعلام شد:

1- فرید یعقوب نیا، مربی تیم نساجی مازندران، به دلیل اعتراض مکرر به داور مستنداً به ماده 66 آیین نامه انضباطی با تذکر تنبیه می شود.

2- باشگاه خونه به خونه بابل به دلیل فحاشی و رفتار غیرورزشی تماشاگرانش مستنداً به بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به یک مسابقه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی با احتساب یک جلسه محرومیت اعمال شده ناشی از رای اول و نیز مبلغ بیست میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

3-باشگاه نساجی مازندران به دلیل فحاشی، رفتار غیر ورزشی و نیز ورود به محوطه زمین مسابقه (توسط تماشاگران) مستندا به بند 3 ماده 79  آیین نامه انضباطی و به دو مسابقه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی و نیز مبلغ بیست میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

4-با توجه به اینکه نظریه اخیر داور مسابقه و نیز مستندات موجود در پرونده حکایت از این دارد که نیمه تمام ماندن مسابقه بدواً به جهت رفتار غیرورزشی تماشاگران هر دو تیم و نهایتاً با تصمیم و دستور مقامات محلی بوده و داور مسابقه دخالت مستقیم در تعطیلی مسابقه نداشته است، لذا کمیته انضباطی مستنداً به ماده 23 آیین نامه انضباطی حکم به تکرار مسابقه مذکور بدون حضور تماشاگران (میزبان و میهمان) و با رعایت سایر تشریفات و موازین قانونی توسط کمیته برگزار کننده مسابقات صادر و اعلام کرد.

لازم به توضیح است، این رأی در بندهای 2، 3 و 4 قابل تجدیدنظرخواهی و در بقیه موارد قطعی است.