بله! آسیب‌های کیمیا_علیزاده ! چی شد؟! داشتین نقد میکردین! چی شد چرا چشماتون گرد شد؟ مگه تو شبکه_ورزش بهش نگفتین کم‌کار؟ مگه تو شبکه_خبر نگفتید، جوان ۲۰ ساله فرماندهی جنگ میکرده و سن بهانه است! حالا امروز، جوان ۱۹ ساله ما وسط زمین مسابقه، تو خود میدون جنگ بود، نه توی مقر فرماندهی! شماها وجدان دارید!؟ شماها اصلن از ورزش میفهمید؟

اگر مردید، اگر مردونگی دارید، عذرخواهی کنید!

میگید آسیب داشت چرا رفت!؟ رفت چون غیرت داشت! رفت چون مسابقه انتخابی رو برد. رفت چون کسی نبود حد و اندازه کیمیا که جاش بفرستیم جهانی و با مدال نقره برگرده! 

رفت چون میفهمه آبرو چیه و رفت تا آبروی فدراسیون و ایران رو بخره. 

دلم نمی‌خواست این عکس رو بزارم. گذاشتم تا یه کم به خودتون بیاید، حرف از کم کاری نزنید! ۵ مبارزه انجام داد! آره ششمین مبارزه رو باخت، ولی ایستاد! تا لحظه آخر مبارزه کرد!

آره کیمیا زورش نرسید!

کیمیا زورش به آسیب نرسید.

کیمیا زورش به بی مهری‌های مسئولین نرسید.

کیمیا زورش به حرفهای نیش دار شما نرسید که منتظر بودید ببازه!

کیمیای ما کیمیاست. کیمیای ما

IMG_20170701_001639

یاسمن سرخیل