به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در پی شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت قرارداد و 24/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رحمان رضایی اعلام کرد.

این رای غیرقطعی  است.