به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

*شکایت باشگاه سایپا از محمدمهدی محبی
در پی شکایت باشگاه سایپا از محمدمهدی محبی، کمیته وضعیت فدراسیون پس از رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: درخواست باشگاه سایپا را رد می گردد. (غیرقطعی)

*شکایت باشگاه پیکان از امیرحسین پورمحمد
پس از رسیدگی به پرونده، کمیته وضعیت درخواست باشگاه پیگان درباره امیرحسین پورمحمد را مردود اعلام کرد. (غیرقطعی)

*شکایت فراز کمالوند از باشگاه نفت آبادان
پرداخت 2/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 40/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق فراز کمالوند (غیرقطعی)

*شکایت باشگاه تراکتورسازی از محمد نوری
با توجه به رسیدگی به پرونده در کمیته وضعیت، دعوای باشگاه مبنی بر فسخ غیرموجه را مردود اعلام کرد. (غیرقطعی)

*شکایت مرتضی اسدی از باشگاه نفت آبادان
پرداخت مبلغ 2/550/000/000 ریال بابت قرارداد و 51/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مرتضی اسدی (غیرقطعی)