به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسابقات کشتی بازی های المپیک 2020  روزهای 12 تا 18 مردادماه سال آینده (1399) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می شود که برنامه این رقابت ها به ساعت ایران به شرح زیر است:

یکشنبه 12 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های مقدماتی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان

دوشنبه 13 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان

سه شنبه 14 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های شانس مجدد اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان

چهارشنبه 15 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان

پنج شنبه 16 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان

جمعه 17 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های شانس اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان

شنبه 18 مردادماه:
ساعت 14:15 تا 17:30:  رقابت های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان.