به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت سعید رمضانی از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 137 میلیون و 500 هزار ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ 20 مردادماه 95 و مبلغ 195 میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ 15 مرداد 96 که جمعا به میزان 332 میلیون و 500 هزار ریال به انضمام پرداخت مبلغ 6 میلیون و 650 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*درپی شکایت پیروز قربانی از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ 20 مرداد 95 و مبلغ 390 میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ 15 مرداد 96 که جمعا به میزان 665 میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ 13 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس رای صادره شده در پرونده شکایت حمیدرضا غنی زاده از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 165 میلیون ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ 20 مردادماه 95 و مبلغ 260 میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ 15 مرداد 96 که جمعا به میزان 425 میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مصطفی موسوی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. (رای قطعی است)

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.