به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: در جشنواره شهید رجایی، شاخص های عمومی، اختصاصی دستگاه، میزان رضایتمندی مردم و  اثرگذاری در حوزه دولت الکترونیک و فعالیت سیستم نظام بدون کاغذ مورد بررسی قرار گرفت. در شاخص های عمومی و اختصاصی که وزارت ورزش با ارتقا یک رتبه نسبت به سال ٩٦ در سال ٩٧ به رتبه خوب ارتقا یافت.

وی افزود: بخش قابل توجهی از امتیازاتی به بخش فعالیت های عمومی و فعالیت های اختصاصی ورزش قهرمانی، همگانی، حوزه جوانان، افکار سنجی و میزان رضایت مردم بود. افکارسنجی در پنج بخش و هر بخش ٢٢ سوال و هر بخش ٢٠ امتیاز دارد که جمعا ١٠٠ امتیاز را به خود اختصاص داد.

او ادامه داد: در سال ٩٧، ٢٣ دستگاه بررسی و ارزیابی شدند و سال ٩٨ قرار است ٥٠ دستگاه بحث افکار سنجی در مورد آنها انجام شد که در سال گذشته ۶ امتیاز دستگاه ها بین ٩٠ تا ١٠٠ سطح عالی است، بین ٨٩ تا ٧٥ سطح خوب و بین ٧٤ تا ٦٠ سطح متوسط است.

فرامرزیان گفت: وزارت ورزش و جوانان ٧١/٢ امتیاز به خودش اختصاص داده است که شاخص های تعریف شده هم میزان آگاهی مراجعین از اطلاع رسانی دستگاه در زمینه وظایف، میزان اعتماد به مهارت کارکنان در انجام وظایف، نحوه رفتار کارکنان، وضعیت فضای اداری و تجهیزات برای ارائه خدمات و سایر موارد قانونمندی و نحوه اداره بوده که وزارت ورزش و جوانان بین ٥ دستگاه برتر در شاخص ها و سطح رضایتمندی مردم از بین ٢٣ دستگاه قرار دارد.