به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیروس پورموسوى ابتدا در خصوص نشست کمیته فنى فدراسیون فوتبال گفت:خوشبختانه جلسه بسیار خوبى در حضور اعضاى محترم کمیته فنى داشتیم. ابتدا گزارشى از فعالیت و روند آمادهسازى تیم در طول ١٠ ماه گذشته ارائه کردیم همچنین گزارشى از نتایج و شرایط گروه ها و تیم هاى حاضر در دور نهایىرقابت ها. در ادامه برنامه هاى پیشنهادى را ارائه کردیم که مقرر شد مورد تحلیل و بررسى کمیته قرار بگیرد و در اینخصوص تصمیم گیرى شود.

پورموسوى اضافه کرد:خوشبختانه تیم ما از هر نظر عملکرد بسیار خوبى در مرحله مقدماتى داشته و در فرصت باقیماندهتا آغاز دور نهایى باید به دنبال استمرار برنامه هاى آماده سازى و خصوصا انجام بازى هاى تدارکاتى مفید و تاثیرگذارباشیم. باید بگویم روند آماده سازى ، برنامه و بازى هاى تدارکاتى ما پیش از بازى هاى مقدماتى بسیار مفید و ارزشمندبود.در تورنمت روسیه، بازى مقابل اندونزى و رقابت هاى کافا هماهنگى تجربه بین المللى تیم پیشرفت قابل توجهى داشت. طبیعتا قبل از مسابقات نهایى لازم است باز هم بازى هاى مناسب و حتى قوى ترى داشته باشیم.

سرمربى جوانان در پایان گفت:چهره ١٦ تسم مرحله نهایى مشخص شد و مى بینیم تمامى قدرت هاى برتر آسیا در اینرقابت ها حضور دارند.من به بازیکنانم ایمان دارم و بدون تردید معتقدم این بچه ها مى توانند با شایستگى به جام جهانىجوانان صعود کنند. با حمایت همه جانبه فدراسیون فوتبال و توجه به این تیم هدف مورد نظر محقق خواهد شد و این نسلمستعد مى تواند شاکله تیم ملى امید آینده و تیم بزرگسالان را شکل بدهدبه شرط آنکه برنامه هاى آماده سازى را با قدرتدنبال کنیم و براى حضور در دور نهایى آماده شویم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: