به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سرهنگ «رضا محمدحسنی» در تشریح این خبر گفت: به منظور پاکسازی مناطق آلوده و جلوگیری از سرقت های جزء که اکثرا توسط معتادان پرخطر صورت می گیرد ، طرح برخورد با معتادان ولگرد و پرخطر در شهرستان صورت گرفت.

وی با اشاره به استمرار این طرح ها تا پاکسازی مناطق آلوده گفت:اعتیاد را باید یک بیماری قلمداد کرد و از برخورد فیزیکی با فرد معتاد پرهیز کرد چرا که اعتیاد یک معضل اجتماعی است.

محمدحسنی خاطرنشان کرد: راه برون رفت از این معضل در مرحله اول پیشگیری و جلوگیری از افتادن جوانان در دام اعتیاد و در مرحله دوم درمان و بازپروری یک فرد معتاد و بازگردان او به زندگی عادی و اجتماعی است .

وی افزود: در این طرح تعداد ی از معتادان ولگرد پرخطر جمع آوری و تحویل مراکز درمانی و کمپ های مجاز شدند .