به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "مجید فصیحی هرندی" افزود: به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در 26 اردیبهشت ماه امسال با راه اندازی رشته تخصصی چشم پزشکی در بیمارستان شفا ، به صورت مشروط موافقت شده است.
 وی ادامه داد: این رشته تخصصی با ظرفیت پذیرش دو دستیار از مهرماه راه اندازی می شود.