به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ بر اساس تصمیم کارگروه ملی تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش در جلسه مورخ 96/02/1، سهمیه سوخت « ناوگان دیزل بار درون شهری» که در سامانه www.utcms.ir ثبت نام نکرده اند، از ابتدای خرداد 96 طی 4 مرحله تا حداکثر ممکن کاهش خواهد یافت.

گفتنی است همچنین از ابتدای شهریور ماه تنها به ناوگان بار دارای پروانه فعالیت، سهمیه سوخت دیزل تعلق خواهد گرفت و سهمیه سایر ناوگان از ابتدای مهرماه 96 طی 4 مرحله تا حداکثر ممکن کاهش خواهد یافت.