به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ناصر تقی زاده در این دستور اورده است : به منظور پاسداشت غنای تاریخی منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و ثبت رویدادهای مهم از ابتدای کشف این منطقه عظیم معدنی لازم است زمینه تدوین و انتشار کتاب "تاریخ گل گهر "  فراهم آید. شورای فرهنگی اجتماعی تمام تلاش خود را بکار گیرد تا این کتاب با حرکت در راستای مسیر علمی و تحقیقی خود و جمع آوری اسناد تاریخی زمینه بهره مندی آیندگان از تجربیات و درک واقعی حقایق و رویدادهای منطقه  را فراهم سازد.