به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ جعفر رودری در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال 1394 شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی استان و کمیته های ذیل آن و تداوم برنامه های سال قبل از جمله طرح مثلث توسعه و شهر اقتصاد مقاومتی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در سال 1395 تعریف 411 پروژه اقتصاد مقاومتی، شکل گیری طرح مناطق هشتگانه استان و تداوم برنامه های سال قبل انجام شد، ادامه داد: در سال 1396 نیز ضمن تعریف 449 پروژه اقتصاد مقاومتی، توسعه مشارکت ها با معین های اقتصادی و انعقاد تفاهم نامه عملیاتی انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه در سال 1397، تعریف 294 پروژه اقتصاد مقاومتی و تعریف 14 برنامه اجرایی در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان قرار گرفت، گفت: در سال جاری نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استان 267 پروژه و 11 برنامه اجرایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی معین های اقتصادی استان کرمان نیز در این ستاد انجام شده است، ادامه داد: تامین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور سه اصل مهم در اقتصاد مقاومتی بوده که در استان کرمان به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: وجه غالب اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع شوک هایی است که در طول زمان ایجاد می شوند تا در راستای توسعه پایدار استان حرکت کنیم.

رودری با اشاره به این مطلب که تولید ناخالص داخلی استان در سال گذشته 70 میلیارد تومان برآورد شده است، تاکید کرد: سهم استان کرمان از تولید در کشور 3.5 درصد است و نسبت تولید سرانه استان به کشور 0.85 است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه رتبه اقتصاد استان کرمان در بین 31 استان کشور دهم بوده و از حیث متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز در رتبه نهم کشوری قرار دارد گفت: نرخ بیکاری در استان کرمان در سال گذشته 11.4 و نرخ تورم 21.6 درصد بوده است.

رودری خاطرنشان کرد: نرخ باسوادی استان کرمان 85.4 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی استان 39.2درصد، نرخ مشارکت اقتصادی بانوان استان 16 درصد و نرخ بیکاری جوانان استان نیز 27 درصد است.

وی با اشاره به اینکه شاخص توسعه نیروی انسانی استان کرمان 0.71 و شاخص سرمایه اجتماعی استان 12.5 است، ادامه داد: شاخص امید به زندگی در استان کرمان 72 سال و در کشور 74 سال است.