حال و هوای این روزهای دریاچه ارومیه بهتر از گذشته است، تراز دریاچه ارومیه در حال حاضر 127074 سانتی متر است که در مقایسه با اول مهر 43 سانتی متر یعنی به میزان یک میلیارد و صد میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.