به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، امین شاکری رئیس عالی مجمع کارآفرینان کشور در سمینار ملی منطقه ای جوان خلاق؛ ایران پیشرو نیز بیان کرد:ما اگر قصد داشته باشیم به موضوعی به صورت تخصصی و کارشناسی شده دست یابیم باید در این زمینه فرهنگ سازی شود. وی با اشاره به اینکه اولین قدم در زمینه تحول و ایجاد تغییر ساختار فرهنگی آن است افزود: موضوع کارآفرینی باید فرهنگسازی شود و اگر این موضوع تحقق نیابد مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد. شاکری تصریح کرد: در کشورما استانی هایی با منابع ملی خدا دادی است اما به خوبی نتوانستیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

رئیس عالی مجمع کارآفرینان کشور نیاز خراسان جنوبی را ایجاد ارزش افزوده دانست و تاکید کرد: ایجاد ارزش افزوده فرهنگی، اجتماعی و تاریخی می توان به توسعه این استان کمک کند. شاکری کارآفرینی را یکی از مهمترین موئلفه های توسعه کشورها دانست و بیان کرد: ما اگر قرار است ایران را توسعه یافته بدانیم باید کارآفرینی کنیم و بیش از بیش به آن نیاز داریم. وی استقلال اقتصادی را موجب امنیت پایدار و تصمیم سازی در مجامع ملی دانست و تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته دانش آموزان از همان دوران ابتدایی وارد پرورش و کارآفرینی می شوند اما در ایران فقط آموزش می دهند و جایی برای پرورش نیست. وی با تاکید براینکه بکارگیری دانش در حوزه اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین اولویت های توسعه است ادامه داد:  دولت و حاکمیت نظام توانش محدود است و نمی توانند برای همه جامعه اشتغال ایجاد کنند چرا که باید تهسیلگری و زمینه سازی ایجاد کارآفرینی کند و از کارآفرینان واقعی حمایت کند.