به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛قرائیان گفت : با اقدامات پیشگیرانه ، مبارزه با سرمازدگی و تغذیه نهال ها و درختان ، 300 هزار تن محصول باغی استان سمنان از آسیب سرمازدگی فروردین ماه در امان ماند.
وی افزود : سرمازدگی فروردین به 16 هزار هکتار از باغ های استان سمنان آسیب زد و 82 هزار تن محصول این استان را از بین برد.
به گفته وی ، بیشترین سطح زیر کشت آسیب دیده از سرمازدگی در شاهرود ، مهدیشهر ، شمال دامغان و میامی است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه خسارت های ناشی از سرمازدگی در این استان به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است تصریح کرد: 12 هزار و 900 هکتار از باغ های آسیب دیده از سرمازدگی پوشش بیمه دارند و خسارت آنها پرداخت می شود.
قرائیان پرداخت تسهیلات بانکی برای بهره مندی کشاورزان از پوشش حفاظتی در باغ ها واستفاده از ارقام مقاوم به سرما در مزارع و باغ ها را از اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی از کشاورزان برشمرد.