رفتن به جایی که در شرایط معمول هم حال و هوای خوبی ندارد و از در و دیوارش بوی مرگ می آید، می تواند حال آدم را دگرگون کند؛ جایی مثل غسالخانه! همان حمام آخری که این روزها نه تنها دلهره می آورد بلکه حضور متوفیانی که ویروس منحوس کرونا آن ها را از پای درآورده، این محیط را حزن انگیزتر هم کرده است. اما در این میان جهادگرانی مخلص پا به میدان گذاشته اند و فضای سوگوارانه این محیط را معنویتی مضاعف بخشیده اند. فرشتگانی که بدون ترس و واهمه از عوارض کویید19، به تکلیف خود عمل کرده و یکی از مهم ترین فرایض دینی را برای اموات به جای می آورند. تصاویر زیر بخشی از خدمات ایثارگرانه این فرشتگان زمینی در مشهد است.

لینک کوتاه خبر