به گزارش خبرگزاری برنا؛ بهمن مرادنیا در جلسه شورای مدیریت بحران استان کردستان ضمن تقدیر از ادارات و دستگاەهایی کە در مدیریت سیل اوایل سال نقش داشتند، گفت: در آن شرایط دستگاەهای خدمات رسان و نیروهای نظامی و امدادی نقش خود را بە خوبی ایفا کردند و این همبستگی باید همیشە وجود داشتە باشد.

وی با بیان اینکە در بحران اوایل سال سیل خسارت هایی بە مردم وارد کرد، افزود: تسهیلات و کمک های بلاعوضی در نظر گرفتە شدە و باید ساز و کارها بە نحوی پیش برود کە این تسهیلات بە خسارت دیدگان پرداخت شود.

مرادنیا اظهار کرد: در جلسەای کە هفتە گذشتە با وزیر کشور داشتم درخواست کردم کە میزان اعتبارات و تسهیلات استان در این بخش مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد.

وی ادامە داد: در این شرایط اقتصادی کشور ما بە دنبال گرفتن تسهیلات غیر واقعی نیستیم  و تنها در صددیم کە حق قانونی استان دادە شود.

استاندار کردستان با بیان اینکە دستگاەها باید همیشە آمادگی مقابلە با بحران را داشتە باشند، گفت: همە دستگاەها باید وضعیت خود را در مقابلە با بحران بسنجند چرا کە ما موظف هستیم همیشە برای مقابلە با شرایط بحرانی آمادە باشیم.

مرادنیا در ادامە بە ساخت و سازهای غیر مجاز و ایجاد بنا در حریم رودخانەها اشارە کرد و افزود: به دلیل نبود برنامه و قانون گریزی در گذشتە امروز در مواقع بحران دچار گرفتاری های جدی می شویم، لذا برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باید جدیت بە خرج دادە شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: