تصویر : ماهان ستایی مقدم و فرهاد پیمانکار

تدوین: سعید فریدی