به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ محمد باقر نوبخت در بازدید از قطعە دو راە آهن همدان بە سنندج افزود: قبل از‌ سفر بە استان کردستان دستور تخصیص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژە راە آهن همدان بە سنندج را صادر کردم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکە استان‌های همجوار کردستان یکی بعد از دیگری بە شبکە ریلی کشور وصل شدند، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید عزم خود را جزم کردە کە تا پایان دولت قطار بە کردستان برسد.

نوبخت از مدیران و مسئولان خواست با جدیت تمام و با اعتباری کە تامین شدە است نسبت بە تملک مابقی اراضی در مسیر اقدام و تلاش خود را مضاعف کنند.

وی با بیان اینکە منابع دولت و کشور محدود است و ما مجبور بە اولویت بندی منابع هستیم ، افزود: پروژە راە آه همدان بە سنندج از اولویت های دولت است و لازم است پروژە‌ای کە برای آن تاکنون صدها میلیارد تومان هزینە شدە با تخصیص اعتبارات دیگر بە اتمام و در اختیار مردم قرار بگیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: