به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، محمد هرمزی ریاست تامین اجتماعی شعبه املش با اعلام خبر فوق اظهارداشت : در حال حاضر ٥٦٦٧ بیمه شده اصلی تحت پوشش این شعبه میباشند که از ٤ درصد رشد نسبت به سال گذشته برخوردار میباشد .

وی افزود : قریب به ١٥٠٠٠ نفر ازجمعیت شهرستان املش تحت پوشش تامین اجتماعی میباشند وبابت ارائه خدمات وتعهدات به مشمولین منطقه درهشت ماهه لغایت آبانماه بیش از ٨٥ میلیارد ریال انواع مستمری وافزون بر ٢ میلیارد ریال درقالب کمک هزینه ها وغرامتها پرداخت شده است .

همچنین مبلغ ٥/٦ میلیارد ریال دراین مدت مقرری بیمه بیکاری پرداخت گردیده است .

ریاست تامین اجتماعی شعبه املش خاطر نشان ساخت : درسال ٩٥ تعداد ٧٠٧٨ جلد دفترچه درمانی صادروتجدید گردیده وبمنظور استفاده ازاین تعهد سازمانی دراختیارگروههای هدف قرار گرفته است .

شایان ذکراست بمنظور صیانت ازحقوق جامعه کارگری وبررسی گزارشهای کارفرمایی لغایت آبان ماه ٩٥ تعداد ٢٢٨٨ فقره بازرسی کارگاهی ازواحدهای تولیدی ، صنعتی وصنفی شهرستان بعمل آمده که بیانگر رشد ١٤ درصدی نسبت به دوره گذشته میباشد